Важна документа


Оснивачки акти

Статут

Годишњи програми пословања

Редовни годишњи финансијски извештаји

Извештаји о пословању

Извештаји о степену усклађености активности из Програма пословања

Средњорочни и дугорочни план пословне стратегије и развоја

Посебан програм коришћења средстава буџета Општине Владичин Хан

Заштита података о личности