Важна документа


Оснивачки акти

Статут

Годишњи програми пословања

Редовни годишњи финансијски извештаји

Средњорочни и дугорочни план пословне стратегије и развоја

Посебан програм коришћења средстава буџета Општине Владичин Хан

Заштита података о личности