ОГРАНИЗАЦИОНА ШЕМА


Предузеће је организовано као јединствена целина а своју обавља делатност организовано, преко служби као основних организационих делова, са следећим делокругом рада:

 1. ПРАВНО ЕКОНОМСКА СЛУЖБА,

  • Обавља и води послове градске чистоће, пијаце, градског зеленила, погребних и пратећих услуга и послове на огледном пољопривредном добру.

  • Обавља и организује финансијске, књиговодствене и комерцијалне послове, послове плана и анализе, испитивања тржишта и послове јавних набавки робе, услуга и радова.

  • Службом непосредно руководи финансијско комерцијални директор, који је одговоран директору предузећа.

 2. ТЕХНИЧКА СЛУЖБА,

  • Обавља и води правне послове: уговоре, нормативе, радне односе, заступање, кадровске послове, послове припреме и обраде материјала за органе управљања и пословођења, административне послове и архивирање, послове техничког секретара и др.

  • Обавља и води послове одржавања, изградње, адаптације и унапређења објеката и инсталација јавног осветљења и послове управљања, одржавања, заштите и развоја јавних и некатегорисаних путева на територији Општине Владичин Хан.

  • Рукује возилима и механизациј ом и обавља све техничке послове за потребе нормалног и несметаног функционисања процеса рада у предузећу.

  • Службом непосредно руководи технички директор, који је одговоран директору предузећа.

  • Ради обављања сродних и међусобно повезаних послова у оквиру техничке службе, образују се радне јединице као унутрашњи организациони делови са следећим утврђеним делокругом рада (пословима):

    РАДНА ЈЕДНИЦА ГРАДСКЕ ЧИСТОЋЕ И ПИЈАЦЕ, ПОГРЕБНИХ И ПРАТЕЋИХ АКТИВНОСТИ

   • Одржавање хигијене града, чишћење и прање улица,

   • Чишћење снега са улица и тротоара у зимском периоду,

   • Организовање рада на пијаци и уређење и одржавање исте,

   • Одржавање гробља,

   • Ископ гробног места, превоз покој ника и укоп,

   • Бетонирање гробних парцела, израда бетонских цокли,

   • Одржавање атмосферске канализације,

   • Пружање димничарских услуга,

   • Спровођење радова на рушењу објеката.

    РАДНА ЈЕДНИЦА ГРАДСКОГ ЗЕЛЕНИЛА И ОГЛЕДНОГ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ДОБРА

   • Одржавање, изградња и уређење зелених површина,

   • Одржавање чистоће кеја и обала реке Јужне Мораве, кеја, обала и корита река Врле и Калиманке и потока Дулан и Топило,

   • Подизање и одржавање цветњака и дрворедних садница,

   • Обрада земље, ђубрење, наводњавање, орезивање и третирање воћног засада на Огледном пољопривредном добру,

   • Берба и складиштење плодова са Огледног пољопривредног добра.

Радним јединицама руководе шефови радних јединица.

Шефови радних јединица организују и обезбеђују средства за несметани рад радних јединица, старају се о правовременом извршењу послова и радних дужности запослених.

За свој рад, шефови радних јединица непосредно су одговорни техничком директору и директору предузећа.

Организациона шема ЈП за комунално уређење Владичин Хан:

Organizaciona sema