ServiceImg Послови којима се бави ЈП за комунално уређење Владичин Хан:
 • чишћење и одржавање градских улица, тротоара и других јавних површина,
 • прање градских улица,
 • уређење и одржавање чистоће кеја и обала реке Јужне Мораве, Калиманке и Врле и потока Дулан, и Топило,
 • подизање, уређење, и одржавање паркова и других зелених површина, дрвореда, живих ограда и цветњака,
 • чишћење и одржавање атмосферске канализационе мреже и канала за одвод атмосферске воде,
 • чишћење, уклањање и санирање дивљих депонија,
 • уређење, одржавање и управљање зеленом и "бувљом" пијацом у Владичином Хану,
 • пружање погребних услуга и одржавање градског гробља општине Владичин Хан,
 • одржавање, изградња, адаптација и унапређење објеката и инсталација јавног осветљења којима се осветљавају саобраћајне и друге површине ј авне намене, као и других електричних инсталација,
 • управљање, одржавање, заштита и развој јавних и некатегорисаних путева на териториј и Општине Владичин Хан,
 • вршење димничарских услуга, завршних грађевинско-занатских радова, рушења објеката, чишћења зграда и опреме,
 • одржавање воћног засада у огледном пољопривредном добру у селу Врбову,
 • друге послове по налогу оснивача а у складу са делатношћу за коју је регистровано.
ЈП за комунално уређење обавља делатност на начин којим у потпуности обезбеђује редовно задовољење потреба корисника за комуналним услугама на подручју општине Владичин Хан.