ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ


Пословно име: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНО УРЕЂЕЊЕ ВЛАДИЧИН ХАН

Скраћено име: ЈП за комунално уређење Владичин Хан

Оснивач: Скупштина општине Владичин Хан

Матични број: 20663944

ПИБ: 106705858

ЈББК: 82618

Седиште: Владичин Хан, Владике Пајсија бб.

Текући рачуни код пословних банака:

Организациони облик: Јавно предузеће

Величина правног лица: микро

Датум оснивања и регистрације: ЈП за комунално уређење Владичин Хан основано је Одлуком Скупштине општине Владичин Хан бр.06-85/7/2009-01 од 29.12.2009. године а уписано у регистар Агенције за привредне регистре по Решењу број БД 69845/2010 од 15.07.2010.године.

Органи предузећа: управљање у јавном предузећу је једнодомно. Надзорни одбор и директор предузећа чине управу предузећа.

Надзорни одбор, као орган управљања у саставу:

  1. Драган Димитријевић, председник Надзорног одбора, именован Решењем Скупштине Општине Владичин Хан, бр.06-64/11/19-I од 24.05.2019. год.

  2. Саша Шормаз, члан, именована на период од четири године, Решењем Скупштине Општине Владичин Хан, бр.06-217/18/17-IV/04 од 17.12.2017. год. и

  3. Илић Горан, члан из редова запослених, именован на период од четири године, Решењем Скупштине Општине Владичин Хан, бр.06-217/18/17-IV/04 од 17.12.2017. год.

Директор: Горан Радивојевић, именован на период од четири године, Решењем Скупштине Општине Владичин Хан, бр.06-175/13/18-I од 16.12.2018.год.

Финансијско комерцијални директор: Горан Илић

Технички директор: Ивица Петровић

Основна делатност предузећа: 38.11 скупљање отпада који није опасан.

Послови којима се бави ЈП за комунално уређење Владичин Хан:

ЈП за комунално уређење обавља делатност на начин којим у потпуности обезбеђује редовно задовољење потреба корисника за комуналним услугама на подручју општине Владичин Хан.

Извори финансирања пословања: ЈП за комунално уређење Владичин Хан финансира се из сопствених средстава (приходи од комуналних, погребних, пијачних, димничарских и осталих услуга) и делом из буџета СО Владичин Хан (капиталне инвестиције)

МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ


Мисија

Мисија, односно генерални циљ ЈП за комунално уређење Владичин Хан је континуирано и оптимално пружање услуга у области очувања и уређења животне средине уз сталну имплементацију иновативних идеја и уважавање еколошких принципа.

Оријентисана је ка крајњим корисницима услуга и подразумева стабилан и одржив развој јавног предузећа, уз активно и рационално управљање ресурсима а према највишим стандардима заштите животне средине.


Визија

ЈП за комунално уређење Владичин Хан настоји, да у региону, постане узор успешног предузећа у области комуналног уређења.

Једино је предузеће у Општини Владичин Хан које обавља делатност комуналног уређења и као такво има све предиспозиције за прерастање у модерно, савремено предузеће, технички опремљено на завидном нивоу, са кадровском структуром обученом за обављање свих послова и радних задатака, што ће значајно побољшати квалитет живота и сигурност у пружању наших услуга, уз пуно уважавање стандарда ЕУ у области екологије и заштите животне средине.


Циљеви

Циљеви предузећа су планиране и организоване активности ЈП за комунално уређење Владичин Хан у остварењу своје мисије и визије и представљају примарне планске одлуке управе у одрживом развоју предузећа.

ЈП за комунално уређење Владичин Хан усвојило је следеће циљеве које жели да реализује у наредном планском периоду:

  1. Повећање ефикасности пословања, кроз унапређење квалитета и квантитета пружених услуга и остваривање максималних резултата са расположивим средствима.

  2. Повећање продуктивност рада и економичности пословања, кроз пружање услуга одговарајућег квалитета и обима, испоручених у право време и на правом месту, уз најниже трошкове.

  3. Наставак усаглашавања са политикама, плановима, процедурама, законима и другом регулативом, кроз даље праћење и примену законске регулативе из области пословања, доношење и примена интерних аката којима се ближе уређују поједини сегменти пословања.

  4. Унапређење унутрашње организације.