ОПШТИ ПОДАЦИ


1. Статус, правна форма и делатност


Пословно име: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНО УРЕЂЕЊЕ ВЛАДИЧИН ХАН

Скраћено име: ЈП за комунално уређење Владичин Хан

Оснивач: Скупштина општине Владичин Хан

Матични број: 20663944

ПИБ: 106705858

ЈББК: 82618

Седиште: Владичин Хан, Владике Пајсија бб.

Текући рачуни код пословних банака:

Организациони облик: Јавно предузеће

Величина правног лица: мало

Датум оснивања и регистрације: ЈП за комунално уређење Владичин Хан основано је Одлуком Скупштине општине Владичин Хан бр.06-85/7/2009-01 од 29.12.2009.године а уписано у регистар Агенције за привредне регистре по Решењу број БД 69845/2010 од 15.07.2010.године.

ЈП за комунално уређење обавља делатност на начин којим у потпуности обезбеђује редовно задовољење потреба корисника за комуналним услугама на подручју општине Владичин Хан.

Основна делатност предузећа: 38.11 скупљање отпада који није опасан.

Остале делатности:

Послови којима се бави ЈП за комунално уређење Владичин Хан:

Извори финансирања пословања: ЈП за комунално уређење Владичин Хан финансира се из сопствених средстава (приходи од комуналних, погребних, пијачних и осталих услуга) и делом из буџета СО Владичин Хан (капиталне инвестиције).


2. Органи управљања и руковођења


Органи предузећа: управљање у јавном предузећу је једнодомно. Надзорни одбор и директор предузећа чине управу предузећа.

Надзорни одбор, као орган управљања у саставу:

 1. Слађан Вучковић, мастер менаџер, председник Надзорног одбора, именован на период од четири године, Решењем Скупштине општине Владичин Хан, бр. 06-53/12/22-I од 30.06.2022.год. ("Службени гласник Града Врања", бр.12/2022),

 2. Рођен 22.02.1967. године у Владичином Хану.

  Образовање: Факултет за менаџмент Сремски Карловци.

  Занимање: Мастер менаџер из области јавних набавки.

  Радно искуство: у периоду од 1991. до 1997.године запослен у ДОО „Дора“ – Владичин Хан, на пословима шефа производње. Од 1997. До 1998.године директор погона „YUMCO“ у Владичином Хану. Од 2010. до 2013.године запослен на пословима техничког директора „YUMCO“ АД Врање. У периоду од 2013. до 2016.године обављао је послове заменика председника општине Владичин Хан. Од 2016. до 2022.године заменик је Генералног директора „YUMCO“ АД Врање.

  Ожењен, отац двоје деце.

  Решењем Скупштине општине Владичин Хан, бр. 06-53/12/22-I од 30.06.2022.год. ("Службени гласник Града Врања", бр.12/2022) именован за Председника Надзорног одбора ЈП за комунално уређење Владичин Хан, на период од четири године.

 3. Драган Димитријевић, дипломирани економиста - менаџер, члан из реда оснивача, именован на период од четири године, Решењем Скупштине општине Владичин Хан, бр. 06-53/12/22-I од 30.06.2022.год. ("Службени гласник Града Врања", бр.12/2022) и

 4. Горан Илић, дипломирани економиста, члан из реда запослених, именован на период од четири године, Решењем Скупштине општине Владичин Хан, бр. 06-53/12/22-I од 30.06.2022.год. ("Службени гласник Града Врања", бр.12/2022).

 5. Рођен 26.09.1966. године у Владичином Хану

  Образовање: Економски факултет Универзитета у Нишу.

  Занимање: Дипломирани економиста.

  Радно искуство: у периоду од 1997.године до 2010.године запослен у ИГМ „Балкан Брицк“ АД. – Владичин Хан, на пословима: шефа финансијске оперативе, директора друштва, шефа рачуноводства и директора економског сектора. Од 2014.године запослен у Јавном предузећу за комунално уређење Владичин Хан, на пословима: финансијског руководиоца – контисте, финансијско комерцијалног директора и извршног директора.

  Ожењен, отац двоје деце.

  Решењем Скупштине општине Владичин Хан, бр. 06-53/12/22-I од 30.06.2022.год. ("Службени гласник Града Врања", бр.12/2022) именован за члана Надзорног одбора ЈП за комунално уређење Владичин Хан из реда запослених, на период од четири године.

Директор: Горан Радивојевић, дипломирани инжењер хемије, именован на период од 4 године, почев од 23.12.2022.год, Решењем Скупштине општине Владичин Хан, бр. 06-121/9/22-I од 23.12.2022.год. ("Службени гласник Града Врања", бр.28/2022).

Рођен 07.06.1967. године у Равној Реци, Општина Владичин Хан.

Образовање: Природно-математички факултет, смер Хемија, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ у Скопљу.

Занимање: Дипломирани инжењер хемије.

Радно искуство: у периоду од 1994.године до 2018.године запослен у ЈКП „Водовод“ у Владичином Хану, на пословима технолога на Постројењу за пречишћавање воде у Полому, шефа лабораторије, заменика директора и извршног директора.

На јавном конкурсу расписаном 2018.године, изабран за директора Јавног предузећа за комунално уређење Владичин Хан, које послове и сада обавља.

Ожењен, отац једног детета.

Решењем Скупштине општине Владичин Хан, бр. 06-121/9/22-I од 23.12.2022.год. ("Службени гласник Града Врања", бр.28/2022) именован је за директора ЈП за комунално уређење Владичин Хан, на период од 4 године, почев од 23.12.2022.године.

Извршни директор: Горан Илић

Технички директор: Ивица Петровић


3. Мисија, визија, циљеви


3.1. Мисија


Мисија, односно генерални циљ ЈП за комунално уређење Владичин Хан је континуирано и оптимално пружање услуга у области очувања и уређења животне средине уз сталну имплементацију иновативних идеја и уважавање еколошких принципа.

Оријентисана је ка крајњим корисницима услуга и подразумева стабилан и одржив развој јавног предузећа, уз активно и рационално управљање ресурсима а према највишим стандардима заштите животне средине.

Подразумева обезбеђење уредног, квалитетног и економски прихватљивог начина пружања комуналних услуга у циљу унапређења животних услова грађана, са посебним освртом на заштиту животне средине, а на основу расположивог кадровског потенцијала и техничке опремљености рада, као и стално унапређење квалитета пружања комуналних делатности и Стално одржавање и набавка нове, савременије опреме.


3.2. Визија


ЈП за комунално уређење Владичин Хан настоји да у региону постане узор успешног предузећа у области комуналног уређења.

Једино је предузеће у Општини Владичин Хан које обавља делатност комуналног уређења и као такво има све предиспозиције за прерастање у модерно, савремено предузеће, технички опремљено на завидном нивоу, са кадровском структуром обученом за обављање свих послова и радних задатака, што ће значајно побољшати квалитет живота и сигурност у пружању наших услуга, уз пуно уважавање стандарда ЕУ у области екологије и заштите животне средине.


3.3. Циљеви


Циљеви предузећа су планиране и организоване активности ЈП за комунално уређење Владичин Хан у остварењу своје мисије и визије и представљају примарне планске одлуке управе у одрживом развоју предузећа.

ЈП за комунално уређење Владичин Хан усвојило је следеће циљеве које жели да реализује у наредном планском периоду:

 1. Повећање ефикасности пословања, кроз унапређење квалитета и квантитета пружених услуга и остваривање максималних резултата са расположивим средствима.

 2. Повећање продуктивност рада и економичности пословања, кроз пружање услуга одговарајућег квалитета и обима, испоручених у право време и на правом месту, уз најниже трошкове.

 3. Наставак усаглашавања са политикама, плановима, процедурама, законима и другом регулативом, кроз даље праћење и примену законске регулативе из области пословања, доношење и примена интерних аката којима се ближе уређују поједини сегменти пословања.

 4. Унапређење унутрашње организације.